Voordelen & regelingen

Neem je iemand met een arbeidsbeperking of een werkzoekende met een uitkering in dienst? Dan kan je wellicht gebruikmaken van een aantal voordelen. Afhankelijk van de uitkering die jouw (nieuwe) werknemer krijgt, zijn er verschillende regelingen waar je gebruik van kunt maken. De mogelijkheden kunnen per situatie verschillen. 

Voordelen en regelingen

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die onderdeel is van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor jou als werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Meer over het LIV lees je op de website van UWV.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

Het gaat vooral om oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werknemers met een arbeidsbeperking. Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Meer over het LKV lees je op de website van UWV.

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit.

Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kun je dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen.

Je vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie betaal je als werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer als hij of zij minder aan kan dan andere werknemers. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

Meer over loondispensatie lees je op de website van UWV.

De looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) is een regeling die voor jou geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt het volgende in:

  • Je kan een Ziektewet-uitkering voor jouw werknemer krijgen als deze ziek wordt.
  • Je hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet.
  • Je hoeft geen hogere premie te betalen als jouw werknemer een WIA-uitkering krijgt

Meer over de looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) lees je op de website van UWV.

Bij een proefplaatsing werkt een werknemer een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Een ideaal middel om te onderzoeken of de baan en kandidaat goed bij elkaar passen, en of de kandidaat werkelijk geschikt is.

In aanmerking komen werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of zij geschikt zijn voor de functie.

De werknemer vraagt de proefplaatsing samen met de werkgever aan bij UWV met het formulier ‘Aanvraag proefplaatsing’. Meer over de proefplaatsing lees je op de website van UWV.

Een jobcoach begeleidt een werknemer met een langdurige ziekte, handicap of andere functionele beperking. Dat kan iemand uit de organisatie zijn die daartoe bevoegd is, of een externe jobcoach.

Externe jobcoaching
Een externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoach-organisatie en legt verantwoording af aan UWV. Voor die organisaties uit het aanbod van UWV is vergoeding mogelijk via de werknemer. Jouw werknemer vraagt externe jobcoaching zelf aan, maar als werkgever kun je hier wel bij helpen.

Interne jobcoaching
Een interne jobcoach werkt binnen jouw eigen organisatie. Je zorgt als werkgever voor een inwerk- of trainingsprogramma voor de interne jobcoach. Voor interne jobcoaching kan je als werkgever een subsidie aanvragen bij UWV.

Meer over jobcoaching lees je op de website van UWV.

Voor oudere, voormalig werkloze werknemers betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering in de eerste 5 jaar van hun dienstverband. De Ziektewet-uitkering gaat in na 13 weken ziekte. Of jouw werknemer onder de Compensatieregeling valt hangt onder andere af van de duur van de WW-uitkering voorafgaand aan het dienstverband en het geboortejaar van jouw werknemer.

Meer over de compensatieregeling lees je op de website van UWV.

De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor jonge werknemers met een ziekte of handicap (Wajongers). Neem je een jonggehandicapte werknemer in dienst? Dan kan je de jonggehandicaptenkorting verrekenen met het loon van deze werknemer.

Meer over de jonggehandicaptenkorting lees je op de website van UWV.

In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Werknemers die recht hebben op de tegemoetkoming krijgen deze elk jaar automatisch op hun rekening. Zij hoeven hier niets voor te doen. Ook werknemers aan wie je als werkgever de uitkering betaalt, ontvangen de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks van UWV.

Meer over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten lees je op de website van UWV.

 

Misschien maak je extra kosten om het werk van jouw werknemers mogelijk te maken. Heb je een werknemer met een beperking en moet daarvoor de werkplek worden aangepast? Dan kan je als werkgever aan UWV vragen om niet-meeneembare zaken, die aan het gebouw of het materieel ‘vast’ zitten, te vergoeden. Je kan hierbij denken aan een aangepast toilet of een traplift.

Een vergoeding voor een niet-meeneembare voorziening aanvragen kan op de website van UWV.

UWV vergoedt ook wél-meeneembare zaken als spraakherkenningssoftware en speciale bureaustoelen. De vergoeding voor deze zaken moet jouw werknemer zelf bij UWV aanvragen.

Wil je een eenmalige vergoeding uitdelen aan jouw werknemer met een Wajong-uitkering? Dan kan je ervoor zorgen dat dit bedrag niet wordt verrekend met de uitkering. Dit doe je via de Werkkostenregeling (WKR).

Meer over de Werkkostenregeling lees je op de website van UWV.

Wil je meer weten?

Wil je iemand aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Er zijn subsidies en financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken. En om een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren. Laat je informeren over de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Handig